skip to Main Content

Hvornår var det nu det var ?

Af Erik Larsson, formand 2009 –

 

Starten i 1960 og de første travle år

Den 6. April 1960 afholdtes stiftende generalforsamling i Det Kongelige Danske Haveselskabs lokaler på Frederiksberg.

De 34 fremmødte lodsejere enedes om at stifte Foreningen af grundejere på Tisvilde Overdrev, Tibirke Sand og Ramløse Sand, beliggende i Vejby-Tibirke og Ramløse-Annisse kommuner.

Der blev valgt en bestyrelse på fem medlemmer, to suppleanter og en revisor. Som formand valgtes Fuldmægtig Børge Kroman Jensen, og kontingentet blev fastsat til 10 kroner.

Bestyrelsen havde travlt lige fra starten. Der skulle indlægges vand på parcellerne, og der var stor utilfredshed med at kommunen hverken ville stå for anlægsarbejderne eller give tilskud til arbejdet. Man fandt det urimeligt, at kommunen opkrævede skatter og afgifter fra sommerhusejerne, uden at ville påtage sig opgaver til gengæld.

Opgaven blev udskilt af foreningen, og der blev stiftet et interessentselskab med 95 interessenter, der fik til opgave at stå for udlægning af hovedvandledning, og stikledninger på Tisvilde Ry til en anslået pris på ca.  80.000 kr (ca. 950.000 nutidskroner). Så det kan ikke undre at bestyrelsen det første år afholdt 14 møder!

Samtidig havde man travlt med at anlægge veje – og finde navne til dem – og med at klare problemerne med de mange udstykninger, den høje vandstand i Arresø og på mange af grundene, samt etablering af el-forsyning på Sandet.

Store Ryvej var i en dårlig stand, og efter adskillige henvendelser til kommunen, blev der i oktober 1963 afsagt en kendelse, der fastlagde omfanget af istandsættelsen og fordelingen af bidrag til såvel istandsættelsen som til den fremtidige vedligeholdelse af kørebane, rabatter og vejgrøfter. Udgifterne til istandsættelsen blev anslået til ca. 60.000 kr (ca. 600.000 nutidskroner). Det er denne kendelse, der har fungeret indtil den blev opsagt af Gribskov Kommune i 2005.

Afvandingen af området voldte også problemer, så på baggrund af flere henvendelser fra de berørte grundejerforeninger, anmodede kommunen i 1963 Det Danske Hedeselskab om at udarbejde forslag til istandsættelse af de fire hovedvandløb, der afvander den nordlige og østlige del af Sandet.

Foreningens første formand Børge Kroman Jensen døde i efteråret 1963, og guldsmedemester M.J. Christophersen blev konstitueret som ny formand.

1964 og 1965 fylder vandløb og grusveje meget
I maj 1964 afsagde Landvæsensnævnet for Helsinge kendelse vedrørende Vandløb 1, der løber nord for amtsvejen.

Projektet omfattede  i korte træk følgende: Vandløbet reguleres til en bundbredde på 1 m, overkørsler fornys med Ø 80 cm betonrør, grøftebund bliver 1 m under terræn. Den samlede anlægsudgift blev anslået til 32.000 kr (ca. 315.000 nutidskroner).

Kendelsen omfatter også den fremtidige vedligeholdelse, der skal foretages af kommunen, og betales af de berørte grundejere.

I december 1964 afsagdes kendelse om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af  Vandløb 2 og 3, der afvander den nordlige og centrale  del af Sandet, syd for amtsvejen. Begge vandløb skulle uddybes, og der skulle anlægges et antal nye sidegrøfter til Vandløb 3. Anlægsudgifterne blev anslået til 40.000 kr (ca. 390.000 nutidskroner) for Vandløb 2, og 68.500 kr. (ca. 670.000 nutidskroner) for Vandløb 3.

Og i januar 1965 blev der afsagt kendelse om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af Vandløb 4 – det sydligste af de fire vandløb. Også her skulle der foretages uddybning og opretning af vandløb et og de to sidegrøfter.  Udgifterne hertil blev anslået til 10.400 kr. (ca. 95.000 nutidskroner).

Problemerne med vedligeholdelse af grusvejene fylder meget i de gamle papirer – og sikkert også i virkeligheden. Kommunen (Sognerådet) skulle hvert år syne vejene og beslutte hvilke arbejder der skulle udføres. Der blev stiftet en række vejlaug, men ikke for alle veje, hvilket medførte at kommunen overtog vedligeholdelsen af de resterende veje.

De fire hovedvandløb på Sandet:  Anlægget til afvanding af Karsemosen med diger, kanaler og pumpestation blev etableret i 1944-51 og kostede 217.190 kroner (ca. 3.182. 920 nutidskroner) . Staten betalte de to tredjedele - den resterende tredjedel af de berørte grundejere.

1966
I 1966 var medlemstallet vokset til ca. 150.

1970 Utilfredshedens år med store, kommunale afgiftsstigninger
I 1970 dannes Helsinge Kommune, og de gamle landkommuner nedlægges. Der blev lavet nye vedtægter, og foreningen skiftede navn til ”Grundejerforeningen på Sandet”. På årets generalforsamling var der utilfredshed med de store stigninger i ejendomsskatterne, og den manglende indflydelse på, hvordan de blev anvendt af kommunen. Der var også stor utilfredshed med renovationsafgifterne, der var ens for sommerhuse og helårsboliger.

1971 Partiel byplanvedtægt for Ramløse Sand
I 1971 vedtog Helsinge Kommune en partiel byplanvedtægt for det område af Sandet, der normalt betegnes som Ramløse Sand. En partiel byplanvedtægt regulerer området på samme måde som en lokalplan og der fastsattes detaljerede bestemmelser om områdets anvendelse, mindste grundstørrelse, hegning, bebyggelse og vejanlæg.

1972 Kloakeringsdiskussionerne begynder for alvor
I 1972 Kommer de første varsler om en kloakering og i 1977 beslutter Helsinge Kommune at Sandet skal kloakeres – dog ikke før 1985. Det blev samtidig starten på en lang, dyr og opslidende kamp mod kloakering af området.

1974  Molen ved Lærkevænget anlægges 

I 1974 anlægges dæmningen/molen for enden af  Lærkevænget. Prisen var 16.100 kr. (ca. 75.000 nutidskroer). Da dæmningen også kunne anvendes ved brandslukning, bidrog kommunen med 9.100 kr. Resten betaltes, af et til formålet stiftet dæmningslaug, der anlagde 14 bådpladser.

Vandstandsmåleren blev opsat i 1985.


1979-1980  Nye stier og bro anlægges
I 1979/1980 blev der anlagt stier mellem Lille Ryvej og Dyrevænget, Dyrevænget og Sneppevænget og mellem Sneppevænget og Hejrevænget. Samtidig blev broen over vandløb 3 etableret.

1989 Endnu en sti etableres
I 1989 etableres sti mellem Lærkevænget og Hejrevænget . Pris 36.000 kr.

1990 Byrådet ønsker ikke at tvinge en kloakering igennem…
og tømningssagen starter
I 1990 skriver Helsinges daværende borgmester i et nytårsbrev til Sandets medlemmer, at Byrådet ikke ønsker at gennemtvinge en kloakering af området.

Samtidig startede tømningssagen, der trak rigtigt mange ressourcer frem til dens afgørelse i 1997. Det blev til 7 år med mange klager til kommunen og Tilsynsrådet omkring de kreative og voldsomme stigninger i afgifter på tilslutningsbidrag og driftsbidrag. Vi fik det ene medhold efter det andet og med tilbagebetalinger til hvert medlem på over 5.000 kr!

1991  Ny udsigtsplatform ved Lærkevænget
I 199l etableres udsigtsplatformen ved Lærkevænget.

1992 Kontingentet fordobles og Folketinget vedtager at tilslutningsafgifter ved kloakering skal ensartes
I 1992  stiger kontingentet fra 100 kr til 200 kr. Folketinget vedtager lov om ensartede tilslutningsafgifter ved kloakering. 

1995 Molen genoprettes
og endnu et stistykke anlægges
I 1995 genoprettes molen for enden af Lærkevænget. Bassinet uddybes, molen forstærkes med egetømmer og de gamle bådpladser genetableres. Udgifterne hertil betales af landliggermidlerne. Samme år etableres sti mellem Birkevænget og Blåbærvængets forlængelse. Pris 11.000 kr betalt af landliggermidlerne.

1997-2000 Arresøstien på Sandet hænger nu sammen
I 1997 etableres stien mellem Lærkevænget og Blåbærvængets forlængelse. Frederiksborg Amt bidrog med 50.000 kr og 20.000 kr betales af landliggermidlerne.

I 1999 – 2000 udbygges stien mellem Dyrevænget og Sneppevænget. Anlægsudgifterne på 200.000 kr betales af Frederiksborg Amt med 50.000 kr, Skov- og Naturstyrelsen med 50.000 kr, landliggermidlerne med 30.000 kr. De resterende 70.000 kr betaltes af foreningen.

2001 Ny udsigtsplatform – Lokalplan for Sandet – Hjemmesiden – Sandet skal kloakeres
I 2001 blev udsigtsplatformen ved Dyrevænget etableret og foreningen klagede over de høje afgifter til genbrugsstation. Kommunen ophører med at opkræve afgift til genbrugsstation for ubebyggede grunde. Bestyrelsen påbegynder arbejdet med en lokalplan for Sandet, og foreningens hjemmeside www.sandet.dk ser dagens lys.

Ifølge Helsinge Kommunes spildevandsplan for 2001 – 2010 skal Sandet kloakeres for spildevand i perioden 2007 – 2010.

2003 Nye vedtægter for foreningen
I 2003 vedtages nye vedtæger for foreningen, hvorefter formanden nu vælges af bestyrelsen og ikke længere af generalforsamlingen.

2004  Stadig for meget vand i området og arbejdet med lokalplan fortsætter
I 2004  har bestyrelsen de første overvejelser om etablering af en pumpe for enden af Vandløb 4 med henblik på at afhjælpe problemer med for meget vand i området. Bestyrelsens arbejde med en lokalplan for Sandet fortsætter.

2005  Bestyrelsens forslag til lokalplan sendes til kommunen
I 2005 sender bestyrelsen sit forslag til lokalplan for Sandet til kommunen.

2006 -2007  Afvandingsprojekter – store og kostbare. Vejkendelsen for Store Ryvej opsiges af kommunen
I 2006  begynder bestyrelsen at arbejde på en bedre afvanding af området. Planerne er omfattende og forudsætter bl.a. en sammenlægning af Sneppevængets Pumpelaug og Landvindingslauget Karsemosen. Udgifterne hertil angives til ca. 15.000 kr pr. Parcel. Forslaget til lokalplan for Sandet blev vedtaget af kommunen og offentliggjort den 19. December.

I 2007  arbejder bestyrelsen videre med en forbedret afvanding af området, i et – som det fremgår af beretningen – ”noget slankere projekt”. Nu overvejes det, om Landvindingslauget Karsemosen kan påtage sig større forpligtelser til afvanding af området mod en forøget betaling og bestyrelsen har fremsendt forslaget om en pumpe for enden af vandløb 4 til Landvindingslaget.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde aktivt for en kloakering af området.

Lokalplanarbejdet fortsætter hos kommunen med gennemgang af de modtagne indsigelser. Gribskov Kommune opsiger vejkendelsen for Store Ryvej (og en række andre veje i kommunen) med virkning fra 1. Januar 2007. Som følge af mange protester beslutter kommunen dog at fortsætte med vedligeholdelsen i 2008.

2008  Kloakeringsdiskussioner – mosepleje – stivedligeholdelse og nyt grundejerkontaktudvalg
I 2008 fortsætter kommunen arbejdet med at færdiggøre lokalplan for Sandet. Årets generalforsamling er stærkt præget af diskussioner for og imod kloakering. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med en forbedret afvanding af Sandet. Pleje af mosen indledes. Skov- og Naturstyrelsen overtager vedligeholdelsen af stierne langs Arresø.

Kommunen opretter Grundejerkontaktudvalget, der nedsætter en række arbejdsgrupper, hvor foreningen er repræsenteret i Vandmiljøgruppen og Affaldsgruppen.

2009  Kloakeringen af Sandet går i gang – sti rundt om Arresø skrinlægges

Kloakeringsarbejdet foregik i al væsentlighed ved styret underboring til de fleksible kloakledninger. Her bores der på St. Ryvej, men metoden blev brugt overalt på Sandet.

I 2009 beslutter Gribskov Kommune at kloakere Sandet i perioden 2009 – 2017. Kommunen orienterer om projektet på et velbesøgt borgermøde i april 2009 og arbejdet med de ca. 150 ejendomme i fase 1 begynder samme efterår.

Planerne om en sammenhængende sti rundt om Arresø udskydes på ubestemt tid, da Vejdirektoratet ophæver en række ekspropriationer. Lokalplanen for Sandet bliver vedtaget endeligt af kommunen den 5. maj 2009.

-

Således de første 50 år. Vi har nu taget hul på de næste.

 

Back To Top